Kiến thức kinh nghiệm truyền thông, xây dựng và nhận dạng thương hiệu